TEM B.V.

Loevesteinstraat 20 C, (4834 ED) Breda
Telefoon: (076) 560 78 20
E-mail: info@usehubl.com
IBAN: NL 92 RABO 0135 77 86 11
KVK 58990151

1. Algemeen

 1. In deze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de voorwaarden) wordt verstaan onder:
  TEM: TEM B.V., gevestigd aan Loevesteinstraat 20C, te (4834 ED) Breda.
  Hubl: De herkendienst voor inkoopfacturen, aangeboden door TEM.
  Wederpartij: de contractuele wederpartij van TEM c.q. de partij tot wie TEM haar aanbieding heeft gericht dan wel de rechtsopvolger onder bijzondere of algemene titel van wederpartij.
  Web-applicatie: de omgeving waarin nieuwe klanten kunnen worden aangemaakt, licenties kunnen worden gedefinieerd en toegewezen, waar klanten op hun portaal kunnen inloggen et cetera.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van TEM die betrekking hebben tot het product Hubl. Er zijn slechts andere voorwaarden van toepassing indien dit schriftelijk door TEM is bevestigd. De toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten.
 3. Mocht er door TEM worden afgeweken van haar voorwaarden, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 4. Deze voorwaarden blijven geldig, ook wanneer de overeenkomst tussen TEM en de wederpartij is beëindigd.

2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van TEM zijn vrijblijvend, tenzij anders overeen is gekomen. TEM is niet verplicht een uitgebrachte offerte om te zetten in een contract. Is er geen termijn voor aanvaarding van de offerte of aanbieding overeen gekomen, dan geldt een termijn voor aanvaarding van één maand.
 2. Er is sprake van een overeenkomst zodra dit door TEM is bevestigd of indien TEM start met haar werkzaamheden.
 3. Alle door TEM verstrekte opgaves, voorbeelden en prijslijsten zijn als voorbeeld bedoeld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 4. Een bestelling bindt de wederpartij.

 

3. Prijzen en prijsaanpassingen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. TEM kan een prijswijziging doorvoeren, waarna de wederpartij de overeenkomst per de eerstvolgende maand kan opzeggen. Uiteraard blijft de wederpartij de betaling van voor de prijswijziging verschuldigd.
 2. Het gebruik van Hubl is de eerste 30 dagen gratis, met een maximum van 200 aangeboden documenten. Na of al tijdens deze 30 dagen kan de wederpartij kiezen voor een standaard abonnement of een op maat gemaakt abonnement. Zodra de wederpartij kiest voor een abonnement, eindigt de gratis proefperiode.
 3. Wil de wederpartij overstappen naar een duurder Hubl product, dan heeft dit tot gevolg dat vanaf het moment er toegang wordt geboden tot het duurdere product de hogere vergoeding verschuldigd is.
 4. Wordt een factuur niet binnen de vervaltermijn (volledig) betaald, dan schort TEM haar dienstverlening per de eerste datum gelegen na de vervaldatum op. Een factuur bevat steeds een vooruitbetaling voor de diensten zoals deze in de volgende maand door TEM zullen worden geleverd.
 5. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 1% per maand of gedeelte daarvan. Daarnaast zullen alle kosten gemoeid met de incassering in rekening worden gebracht, waaronder nadrukkelijk ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten moeten worden verstaan. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00.

4. Ontbinding en opzegging

 1. TEM kan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien er sprake is van een wijziging van de omstandigheden waardoor TEM niet langer kan worden verplicht om na te komen. Dit kan bijvoorbeeld de overname van de onderneming door een derde zijn waarmee TEM niet wenst te contracteren. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door TEM geleden schade, inclusief schade door derden, betrokken bij de uitvoering van de opdracht.
 3. Indien de wederpartij vóór de 20e dag van de maand de Hubl-overeenkomst opzegt, dat wil zeggen waarbij TEM de opzegging voor de 20e dag van de maand ontvangt, dan zal de overeenkomst met ingang van de direct volgende maand eindigen.

5. Gebruik

 1. De wederpartij maakt gebruik van een product waarvan TEM de eigenaar is. Er is daarom geen sprake van de aankoop van een product, maar van een gebruiksvergoeding voor gebruik van het product van TEM.
 2. Het is zonder schriftelijke toestemming van TEM de wederpartij niet toegestaan het Hubl product aan derden beschikbaar te stellen of documenten van derden met Hubl te verwerken. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van TEM onmiddellijk een eenmalige opeisbare boete van € 500,00 te vermeerderen met een bedrag van € 200,00 per dag zolang als de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TEM om tevens vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

6. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Teneinde de kwaliteit van het Hubl-product te kunnen waarborgen, wordt er een actieve houding van de wederpartij verwacht. Wederpartij verbindt zich door het afsluiten van een abonnement aan notificaties mee te werken, waarbij wederpartij door TEM wordt verzocht bepaalde factuurgegevens te valideren.
 2. TEM is behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TEM niet aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij of een derde. In ieder geval beperkt TEM te allen tijde haar aansprakelijkheid tot maximaal het maandelijks door TEM in rekening te brengen factuurbedrag.

7. Intellectueel eigendomsrecht en data

 1. Teneinde het Hubl-product te kunnen verbeteren en nog meer op de behoeften van gebruikers in te kunnen spelen, kan TEM de data verzamelen zoals deze door de wederpartij in de Hubl client / web-applicatie wordt geüpload. Wederpartij stemt met het afsluiten van een abonnement ermee in dat TEM deze data verzamelt, voor onbeperkte duur opslaat in een database en zo nodig gebruikt.
 2. De verzamelde data zoals bedoeld onder punt a. kan tevens aan derden worden verstrekt, indien dit de Hubl dienstverlening kan optimaliseren. Deze derden worden verzocht om de verwerkte data aan TEM te retourneren, zodat inzage wordt verkregen in de werkelijke boeking.
 3. De wederpartij geeft door het afsluiten van het abonnement toestemming aan TEM om bij derden, zoals leveranciers van boekhoudprogramma’s, de aan het Hubl-product gerelateerde informatie op te vragen, op te slaan in een database en te gebruiken voor de verbetering van haar dienstverlening.
 4. De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verantwoordelijke van de data. De beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie. TEM zal de wederpartij tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de wederpartij als verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichting kan voldoen. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 48 uur nadat TEM met het lek bekend wordt.
 5. Indien de wederpartij een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens over een datalek bij TEM, terwijl er geen sprake is van een datalek als bedoeld in de Wbp, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle door TEM in dat kader geleden schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade welke TEM daardoor leidt. De wederpartij is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen TEM en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar TEM is gevestigd.

Versie 01, maart 2017